ถนน:    ร้านค้า:   
บัตร KTB e -Money Football Fan Club

       บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สโมสรฟุตบอล (KTB e-Money Football Fan Club Card)
เงื่อนไขการใช้บัตร 
 

 • บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เสมือนเป็นเงินสดอยู่ในความครอบครองของผู้ใด ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบัตรนั้น
 • การใช้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องใช้ควบคู่กับรหัสผ่านเสมอ และตกลงเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากมีบุคคลอื่นใดทำรายการโดยใช้บัตรและรหัสผ่านของตนแล้ว ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่า ให้ถือเป็นการกระทำของผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เองทุกประการ และธนาคารไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใดๆ ของบุคคลอื่นดังกล่าว
 • ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตกลงยอมรับว่า หากมีการป้อนรหัสผ่านผิดจำนวน 3 ครั้งติดต่อกันแล้ว บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้บริการโดยอัตโนมัติทันที หากผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ประสงค์จะใช้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวต่อไปแล้ว ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องดำเนินการขอออกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์และรหัสผ่านใหม่ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด
 • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ใช้รหัสผ่านทำรายการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์นี้  จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ธนาคารตกลงยินยอมให้ ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้รหัสผ่านสำหรับการใช้บริการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ รวมทั้งการทำธุรกรรมต่างๆ ด้านการเงิน การธนาคาร และ/หรือการทำธุรกรรมอื่นใดๆ ของธนาคารที่ธนาคารอาจจะขยายขอบเขตการให้บริการต่อไปในภายหน้าได้
 • กรณีบัตรหมดอายุ (2ปีนับจากเดือนที่ออกบัตร) ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถติดต่อธนาคารเพื่อขอคืนเงินตามยอดเงินคงเหลือในบัตร ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บัตรหมดอายุ หากพ้นกำหนด 30 วันไปแล้ว ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการรักษาสถานภาพบัตร โดยหักจากยอดเงินคงเหลือในบัตร ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด และหากยอดเงินคงเหลือในบัตรมีไม่เพียงพอให้หักเป็นค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาสถานภาพ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานภาพของบัตรทันที โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า
 • ผู้ถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำสำเนาใบคำขอใช้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ มาแสดงเพื่อขอคืนเงิน โดยให้สาขาเรียกเก็บเงินค่าขายคืนบัตรตามอัตราที่ธนาคารกำหนด และบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ต้องไม่หมดอายุการใช้งาน

สิทธิประโยชน์ 

 • บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์กรุงไทยวีซ่า แบบเติมเงินได้ (Reload)
 • ไม่มีต้องเปิดบัญชีเงินฝาก
 • บัตรมีอายุ 2 ปี นับจากเดือนที่ออกบัตร
 • เติมเงิน/ถอนเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการที่เครื่อง ATM
 • ซื้อสินค้า/บริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ วีซ่า ทั่วประเทศ
 • รับส่วนลด 5-50% ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ KTB Debit กว่า 5,000 แห่งประเทศ
 • สามารถรูดซื้อสินค้าพร้อมรับส่วนลดจากร้านค้าสโมสรได้   

เงื่อนไขการขอรับบริการ  

 • ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มใบคำขอใช้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (KTB e-Money)
 • ลูกค้าเลือกรหัสผ่านคู่บัตรด้วยตนเอง
 • เติมเงินตามจำนวนที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์
 • วงเงินการเติมเงิน
  • ซื้อครั้งแรก ขั้นต่ำ 100 บาท,
  • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ ครั้ง/ บัตร
 • เลือกสะสมลายหน้าบัตร (Limited Edition) ที่มีให้เลือก 12 ลาย ที่นำลายตัวการ์ตูนในเกม Audition ,                 เกม Free Style และเกมเศรษฐีออนไลน์ พิมพ์ลงในหน้าบัตรเกมละ 4 ลาย
 • ใช้สิทธิ์แลก item จากเกม Audition , เกม Free Style และเกมเศรษฐีออนไลน์ เมื่อซื้อบัตร Teen Card โดยนำตัวเลขที่กำหนดบนหน้าบัตร กรอกลงในหน้า Website ที่ www.playpark.com (item ที่แจกมีจำนวนจำกัดเพียง 48,000 ชิ้น ผู้ใช้สิทธิ์แลกก่อนจะได้รับแจก item ก่อน)

อัตราค่าธรรมเนียม  

 • ค่าธรรมเนียมออกบัตร  50 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมเติมเงิน ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน 50 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ 50 บาท

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ MSIE 8.0 ขึ้นไป จอภาพขนาด 1024x768 พิกเซล สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 บมจ.ธนาคารกรุงไทย | Call center 1551.